BA: +421 907 939 107 KE: +421 918 378 116
Šikovný manžel

Prehlásenie o ochrane a spracovávaní osobných údajov

Informácie o správcovi osobných údajov

Spoločnosť Laminum, s.r.o. IČO: 36581127, so sídlom Branisková 16, Košice ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Vložka č.15092/V Oddiel: Sro; (ďalej len „správca“) prijala následujúce zásady spracovávania a ochrany osobných údajov.

 

Spoločnosť Laminum, s.r.o. figuruje pri spracovávaní osobných údajov v úlohe správcu. Ako správca definuje účel a prostriedky pre spracovávanie osobných údajov.

Subjekty, ktorých údaje spoločnosť spracúvava

Obe skupiny subjektov sú ďalej tiež označované súhrnne ako „poskytovatelia“.

Kategórie spracovávaných údajov

Účely spracovávania osobných údajov

Subjekty s prístupom k osobným údajom

Osobné údaje spracuváva správca, jeho obchodní zástupcovia a pracovníci. Všetky osoby, ktoré pre správcu pracujú, alebo s ním spolupracujú, a majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti. Tento ich záväzok trvá aj po ukončení spolupráce so správcom.

 

Správca poveruje spracovávaním osobných údajov taktiež dalšie subjekty, tzv. spracovávateľov. Za spracovateľa je považovaný každý subjekt, ktorý pre správcu spracúvava osobné údaje spôsobom a za účelom, ktorý správca definuje. Spracováteľ nesmie tieto účely nijak inak rozširovať. Pokiaľ spracovanie vyžaduje súhlas poskytovatela, tak správca údaje podáva spracovávateľom až po udelení súhlasu. Správca podáva spracovateľom len tie údaje, ktoré sú nutné k zaisteniu ich služieb. Medzi správcom využívaných spracovávateľov patrí:

Odvolanie súhlasu, ukončenie zasielania obchodných oznámení

Doba trvania spracovávania osobných údajov

Práva poskytovateľa osobných údajov

Zabezpečenie osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje zabezpečeným spôsobom. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Správca hľadí pri spracovávaní osobných údajov na technické i organizačné zabezpečenie.

 

Všetky osobné údaje v elektronickej forme správca ukládá do databázi a systému, ku ktorým majú prístup iba osoby, len s osobnými údajmi bezprostredne nakladať potrebujú v nutnom rozsahu pre účely uvedené v týchto zásadách.

Kontaktné údaje

Ohľadom spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa poskytovatelia môžu obrátiť na správcu emailom na adresu laminum-ZAVINOVADLO:laminum.sk alebo poštou na adresu Branisková 16, Košice alebo telefonicky na číslo 0918 378 116

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.